2024.gada 27.februārī tika atbalstīti grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, ar kuriem tiks nodrošināta Digitālo pakalpojumu akta prasību ieviešana Latvijā, informē Ekonomikas ministrija.

Regula 2022/2065 par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu un ar ko groza direktīvu 2000/31/EK (Digitālo pakalpojumu akts) ir pirmais šāda tipa tiesību akts pasaulē, kura mērķis ir padarīt tiešsaistes (interneta) vidi drošāku, paredzamāku un uzticamāku visiem tās lietotājiem. Tas tiks nodrošināts, nosakot jaunus pienākumus starpniecības pakalpojumu sniedzējiem digitālajā sektorā, lai mazinātu nelikumīga satura izplatību tiešsaistē, kā arī mazinātu dažādus sociālos riskus, ko rada ļoti lielas tiešsaistes platformas un meklētājprogrammas. Ar nelikumīgu saturu Digitālo pakalpojuma aktā tiek saprasta jebkura informācija, kas neatbilst Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem.

Līdz ar grozījumiem likums papildināts ar jaunu nodaļu, kas nosaka kompetento iestādi, kas uzraudzīs Digitālo pakalpojumu akta piemērošanu un kas pildīs digitālo pakalpojumu koordinatora funkciju Latvijā, digitālo pakalpojumu koordinatora uzdevumus un sadarbību ar citām iestādēm, kārtību, kādā digitālo pakalpojumu koordinators īstenos savas pilnvaras, atbildību par Digitālo pakalpojumu akta pārkāpumiem un digitālo pakalpojumu koordinatora lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.