Veicot iesniegto piedāvājumu atlasi, apstiprināt var tikai tādu pretendentu piedāvājumu, kur līgumsumma nepārsniedz 150% no paredzamās līgumcenas, kas norādīta elektronisko iepirkumu sistēmā, atgādina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra vēršot uzmanību uz iepirkumu organizēšanu Eiropas Savienības fondu projektu ievaros.

Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļā  2.punktā minēts – pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz jebkuru no šādām vērtībām:

  • iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītāja norādīto līgumcenu, ja tā noteikta kā piedāvājuma atbilstības prasība;
  • 150% no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.