Tiks veicināta publisko pasūtītāju aktīvāka iesaiste zaudējumu atgūšanā, kas tiem radušies organizētajos iepirkumos tirgus dalībnieku īstenoto konkurences tiesību pārkāpumu dēļ, tā 2024.gada 11.jūnijā lēma Ministru kabinets, atbalstot grozījumus Konkurences likum, informē Ekonomikas ministrija.

Līdz ar grozījumiem likumā Konkurences padomei (KP) noteikta jauna funkcija – sniegt metodisko atbalstu publiskajiem pasūtītājiem konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā radīto zaudējumu apzināšanā, kā arī to novērtēšanā un aprēķināšanā. Grozījums paredz, ka KP sniegs konsultācijas publiskajiem pasūtītājiem zaudējumu novērtēšanas aprēķinos un aprēķināšanas metodes izvēlē, kā arī nodrošinās atbalstu radīto zaudējumu aprēķināšanā publiskajam pasūtītājam prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā.

Vienlaikus likumā ietverti atsevišķi jaunās funkcijas īstenošanas nosacījumi, to nošķirot no administratīvā procesa ietvaros veiktās konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanas, lai novērstu interešu konflikta riskus. Tas nozīmē, ka jaunā KP struktūrvienība analizēs tikai publiskā pasūtītāja iesniegtu informāciju un tās sniegtajiem atzinumiem, aprēķiniem un konsultācijām būs ieteikuma raksturs. Tāpat noteikts, ka KP priekšsēdētājs īstenos institucionālo padotību pārraudzības formā pār jauno struktūrvienību, neiesaistoties atzinuma sniegšanā un tā saturā pēc būtības.