Ministru kabineta (MK) sēdē 2024.gada 7.maijā apstiprināti Kultūras ministrijas (KM) izstrādātie MK noteikumi “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”. Līdz ar to viena regulējuma ietvaros turpmāk tiek apvienotas un vienkāršotas normas par publisko dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtību institūcijās, kārtību, kādā institūcija nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā un par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un termiņu, kādā tie nododami valsts arhīvam glabāšanā, informē KM.

Līdz šim publisko dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā bija spēkā trīs dažādi MK noteikumi, taču tagad tiesiskais regulējums ir konsolidēts, vienkāršots un redakcionāli precizēts vienā normatīvajā aktā, kas piemērojams visiem dokumentiem neatkarīgi no to nesējvides – elektroniskās vai fiziskās.