31.05.2018. Valsts sekretāru sapulcē izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (Noteikumu projekts). Noteikumu projekts izstrādāts, lai novērstu pārāk detalizētu regulējumu MK noteikumos Nr.916 un mazinātu normatīvismu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

Pārskatot tiesisko regulējumu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, secināts, ka tiesiskais regulējums dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā ir pārāk detalizēts un sīkumains, jo paredz virkni prasību dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, kas nerada tiesiskās sekas, ja minētās prasības netiek pildītas. Virkne MK noteikumos Nr.916 ietverto normu (piemēram, 7.nodaļā) pēc būtības ir pielīdzināmas metodiskajiem norādījumiem vai vadlīnijām dokumentu noformēšanā.

Pārskatot MK noteikumus Nr.916 un ņemot vērā grozījumu apjomu, tika nolemts izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus.

Noteikumu projekts satur regulējumu par Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.pantā noteikto rekvizītu noformēšanu, kas ietekmē vai var ietekmēt dokumenta juridisko spēku, kā arī par pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošiem dokumentiem un šo sistēmu veidojošām dokumentu grupām. Regulējums, kas nerada tiesiskas sekas, ir svītrots, jo normatīvajam aktam ir jāsatur tiesību normas – vispārīga rakstura uzvedības (rīcības) priekšrakstus, kuriem ir obligāts raksturs. Tādā veidā tiek mazināts normatīvisms un atvieglota dokumentu noformēšana, jo regulējums kļūs skaidrāks un saprotamāks.

Ar mērķi skaidrot projektā noteiktās prasības dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai, sniedzot uzskatāmus piemērus šo prasību piemērošanai, plānots sagatavot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. Šādu vadlīniju esamība neradīs papildu administratīvo slogu, jo ar tām nebūs obligāti jāiepazīstas un jāievēro, bet gan varēs izmantot kā palīglīdzekli, ja tāds nepieciešams.

Papildus tiek atvieglotas prasības, kas saistītas ar dokumenta izraksta izstrādāšanu, proti, ka to varēs izstrādāt, arī nokopējot dokumenta oriģināla daļu, kas satur nepieciešamo informāciju. Minētais samazinās gan administratīvo slogu, gan izmaksas, jo nebūs jākopē viss dokuments, bet tikai nepieciešamā dokumenta daļa.

Noteikumu projekts attiecas uz jebkuru fizisko personu. Projektā paredzētie grozījumi attiecas arī uz jebkuru publisko tiesību subjektu (piemēram, valsts vai pašvaldības iestādi, tiesu izpildītāju, zvērinātu notāru, advokātu utt.) un privāto tiesību subjektu (piemēram, komersantu, biedrību).

Ņemot vērā, ka tiek izstrādāti jauni MK noteikumi, Noteikumu projekta 85.punktā noteikts par spēku zaudējušiem MK noteikumus Nr.916.