Tieslietu padome (TP) izstrādājusi un apstiprinājusi jaunu rajona (pilsētas) un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, kurā noteikta konceptuāli jauna pieeja tiesneša profesionālajam standartam. Kandidātu atlases mērķis ir nodrošināt, ka par tiesnešiem kļūst augsti kvalificēti juristi ar nevainojamu reputāciju, ar atbilstošām profesionālām prasmēm un personiskām īpašībām, norādījis Senāts.

Tiesneša amata kandidātu atlase notiek atklātā pretendentu uz tiesneša amata kandidāta statusu konkursā, izvērtējot tiesneša amatam nepieciešamās profesionālās, personīgās un sociālās kompetences. Konkursu organizē ne retāk kā reizi trīs gados, izņemot, ja amatu kandidātu saraksta spēkā esamības termiņš pagarināts saskaņā ar TP lēmumu.

Kandidātu atlasei TP uz trim gadiem izveido komisiju, kuras sastāvā ir trīs senatori, trīs apgabaltiesu tiesneši un trīs rajona (pilsētu) tiesu tiesneši.

Atlase notiek piecās kārtās:

  • pirmā kārta – pieteikuma izvērtēšana, pārbaudot formālos kritērijus, tostarp pretendenta atbilstību likumā "Par tiesu varu" noteiktajām prasībām un paredzēto ierobežojumu, ieņemt tiesneša amatu, neesamību;
  • otrā kārta – iesniegto atbilžu uz jautājumiem vērtēšana, pārliecinoties par pretendenta motivāciju un prasmi to pamatot;
  • trešā kārta – profesionālo zināšanu pārbaudes tests, kurā pārbauda pretendenta profesionālās zināšanas, kas nepieciešamas tiesneša amata pienākumu pildīšanai;
  • ceturtā kārta – rakstisks risinājums juridiskās problēmas uzdevumiem (kāzusi) un tā mutiska aizstāvēšana;
  • piektā kārta – kompetenču intervija, kurā vērtē pretendenta personīgās un sociālās kompetences.

Pretendents, kurš sekmīgi nokārtojis atlases pārbaudījumus, kļūst par tiesneša amata kandidātu un tiek iekļauts tiesneša amata kandidātu sarakstā uz trim gadiem. Kandidāti sarakstā sarindoti atbilstoši atlasē iegūtajam rezultātam. Atklājoties tiesneša amata vakancei, tiesneša amata vieta tiek piedāvāta kandidātam, kuram ir lielākais punktu skaits.

Jaunā kārtība stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem likuma "Par tiesu varu" 54.pantā, kas izslēgs stažēšanos un kvalifikācijas eksāmenu kā tiesneša amata kandidātu atlases procesa daļu. Konkursi, kas uzsākti līdz šīs kārtības spēkā stāšanās brīdim, tiks pabeigti saskaņā ar līdzšinējo kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību.

Lēmumu TP pieņēma rakstveida procesā 15. aprīlī.