Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" veikti grozījumi.