Sagatavojot, parakstot un saglabājot saņemtos elektroniskos jeb e-dokumentus, jāizveido un jāievēro kārtība organizācijā, lai noritētu veiksmīga dokumentu aprite. Kā pareizi sūtīt, saņemt un saglabāt e-dokumentus mapēs?

Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" paredzēts, ka e-dokumentu izstrādāšana un noformēšana, glabāšana un aprite valsts un pašvaldību iestādēs notiek, ievērojot prasības, kas minētas citos normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

Savukārt MK noteikumu Nr. 473 3. punktā paredzēts: ja puses ir rakstiski vienojušās par e-dokumenta parakstīšanu ar elektronisko jeb e-parakstu, prasību par drošu e-parakstu un laika zīmogu var nepiemērot. Šādā gadījumā jābūt vienošanās līgumam, kurā tas ir atrunāts, proti, jānoslēdz atsevišķs līgums par elektronisko datu apmaiņu un tās formātu.