Nereti strīdā iesaistītās puses mēdz draudēt ar tiesu darbiem, taču prakse pierāda, ka ne visas strīdu situācijas ir nepieciešams un iespējams atrisināt tiesas ceļā. Bieži vien  to var izdarīt pārrunu ceļā vai pirmstiesas procesā. Kurš no strīdu risināšanas veidiem ir piemērotākais konkrētajā situācijā? Kādos gadījumos tiesvedība ir “pēdējais salmiņš”? Skaidrosim šajā rakstā.

Kas ir komerciālie strīdi?

Par komerciālajiem strīdiem uzskatāmi tādi strīdi, kuros vismaz viens no strīdus dalībniekiem ir uzņēmums. Ņemot vērā, ka uzņēmēji ar saviem sadarbības partneriem vai klientiem pārsvarā slēdz sadarbības līgumus, daudzus strīdus iespējams preventīvi novērst, sagatavojot pēc iespējas kvalitatīvāku līgumu.

Situācijās, kurās konflikta risinājums nav atrodams līgumā, nebūtu ieteicams nekavējoties doties uz tiesu, jo tiesvedība Latvijā ir ilgs un dārgs process. Vispirms vajadzētu organizēt pārrunas ar strīdus pusi, kurās aicināti piedalīties arī iesaistīto pušu juristi vai advokāti. Profesionāļu iesaiste ne tikai palīdzēs ātrāk atrast “zelta vidusceļu”, bet arī mazinās pušu emocijas