01.03.2017. spēkā stāsies jaunais Publisko iepirkumu likums (PIL), paredzot vairākas būtiskas izmaiņas ar uzsvaru uz elektronisko līdzekļu plašāku izmantošanu publisko iepirkumu organizēšanā un inovatīvu vides aizsardzības un sociālo kritēriju attīstību, nosakot prasības piegādātājiem un iepirkumu priekšmetam, izvēloties piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus un līguma izpildes noteikumus.

Iemesls jauna publisko iepirkumu tiesiskā regulējuma sagatavošanai ir 26.02.2014. pieņemtās 3 Eiropas Savienības (ES) direktīvas publisko iepirkumu jomā:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (direktīva 20014/24/ES) - attiecināma uz valsts un pašvaldību sektoru, tiek pārņemta ar jauno PIL;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK - attiecināma uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju sektoru, tiek pārņemta ar jaunu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, kas stājas spēkā šī gada 01.04.2017.;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu – tiek pārņemta, veicot grozījumus esošajā Publiskās un privātās partnerības likumā.