Ar tālruni veikto sarunu balss ieraksta iegūšana ir viens no izplatītākajiem fizisku personu datu apstrādes veidiem, ko praktizē gan komersanti, gan valsts un pašvaldību iestādes. Vienlaikus, ņemot vērā gan iesaistīto datu subjektu skaitu, gan apstrādājamās informācijas apjomu, balss ierakstu veikšana un glabāšana nereti uzskatāma par liela apjoma personas datu apstrādi.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) 4.panta 1.punktā noteikts, ka personas dati ir jebkura informācija, kas attiecināma uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Jāievēro, ka arī anonīmu tālruņa sarunu ieraksti vairumā gadījumu uzskatāmi par personas datiem, ja pārzinim, kas veic balss ierakstu, izmantojot pieejamo informāciju vai tehniskos resursus, iespējams identificēt datu subjektu (personu, kuras saruna ierakstīta).

Piemēram, ja komersants apzvana savus klientus, izmantojot klientu datubāzi, vienmēr iespējams identificēt klientu pēc tālruņa numura. Savukārt darba devējam, noklausoties balss ierakstus, ir ticama iespēja identificēt darbinieku tikai pēc balss, neizmantojot papildu identifikatorus.