Darbinieks, kas realizē steidzamu projektu, pēkšņi saslimst. Viņam ir izsniegta darba nespējas lapa, nosakot ārstēšanās režīmu mājās. Darba devējs vēlas, lai darbinieks tomēr pabeidz neatliekamo darbu saistībā ar projektu. Vai darba devējs drīkst darbiniekam pieprasīt veikt darbu?

Darba devējam nav tiesību prasīt, lai darbinieks veiktu darbu slimošanas laikā. Ja pēc šāda darba devēja pieprasījuma darbinieks ierodas darbā un ziņo par to Valsts darba inspekcijai (VDI), tā var veikt darba devēja apsekošanu un, konstatējot pārkāpumu, piemērot viņam administratīvo sodu. Darba devējs šādā situācijā vai tad, ja darbinieks atteicies ierasties darbā un pabeigt projektu slimošanas laikā, nav tiesīgs piemērot disciplinārsodu vai citādi tieši vai netieši radīt darbiniekam nelabvēlīgas sekas tikai tāpēc, ka viņš izmantojis savas tiesības slimot.

Ja darbinieks laikā, kad viņam izsniegta darbnespējas lapa, tomēr ierodas darbā, viņam aprēķināma darba samaksa par veikto darbu. Šādā gadījumā darbiniekam par šo laiku nav tiesību saņemt slimības naudu vai slimības pabalstu (par laiku no darbnespējas 11.dienas), jo saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Likums) 11. un 37.pantu slimības naudu vai slimības pabalstu piešķir, ja persona neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus saistībā ar slimību. Savukārt slimības naudas vai slimības pabalsta izmaksu pārtrauc, ja darbinieks neattaisnoti pārkāpj ārsta noteikto ārstēšanās režīmu, piemēram, ierodoties darbā, ja noteikta ārstēšanās mājas režīmā.

Atbilstoši Likuma 36.panta 2.daļai darba devējam ir pienākums pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pieprasījuma izsniegt apstiprinājumu par darba ņēmēja neierašanos darbā, lai VSAA varētu noteikt slimības pabalsta apmēru. Lai VSAA pārtrauktu pabalsta izmaksu darbiniekam (vai atzītu, ka darbinieks to saņēmis nepamatoti), tai jābūt apstiprinājumam, ka darbiniekam pabalsta saņemšanas laikā bijuši darba ienākumi.