09.11.2017. stājās spēkā Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (grozījumi). Grozījumu mērķis ir ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un nodrošināt pareizas, aktuālas informācijas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem (PLG) pieejamību, līdz ar to grozījumi paredz pienākumu ikvienai Uzņēmumu reģistrā reģistrētai juridiskajai personai atklāt PLG. Nosacījumi attiecībā uz PLG reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā stāsies spēkā 01.12.2017.

Kas ir PLG?

Grozījumi nosaka, ka juridiskās personas PLG ir fiziskā persona, kurai:

 • juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai;
 • kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Kam ir pienākums iesniegt informāciju par PLG?

 • Pilnsabiedrībām
 • Komandītsabiedrībām
 • Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību
 • Akciju sabiedrībām
 • Eiropas komercsabiedrībām
 • Biedrībām
 • Biedrību apvienībām
 • Nodibinājumiem
 • Arodbiedrībām
 • Arodbiedrību apvienībām
 • Arodbiedrību patstāvīgajām vienībām Individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem Zemnieku saimniecībām
 • Zvejnieku saimniecībām
 • Kooperatīvajām sabiedrībām
 • Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām politiskajām partijām
 • Politisko partiju apvienībām
 • Reliģiskajām organizācijām un to iestādēm
 • Eiropas ekonomisko interešu grupām

Kādu informāciju juridiskajai personai jāatklāj un jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā par PLG fizisko personu?

 • Vārds, uzvārds
 • Personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi); 
 • Valstspiederība;
 • Pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 • Veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu (tai skaitā norādot dalībnieka (akcionāra), biedra vai īpašnieka, ar kura starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, mēnesi un gadu), bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi).

Par informācijas par PLG reģistrāciju piemērojamas valsts nodevas likmes atbilstoši attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem par valsts nodevu likmēm attiecīgajam reģistram.

Kādos gadījumos informāciju var neiesniegt?

Informāciju par PLG var neiesniegt, ja:

 • ja informācija par juridiskās personas PLG jau ir iesniegta UR citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet no attiecīgā juridiskās personas dalībnieka, biedra, īpašnieka, dibinātāja vai valdes locekļa statusa;
 • PLG ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu izriet tikai no akcionāra statusa.

Tām juridiskajām personām, uz kurām neattiecas iepriekš norādītie izņēmumi, tiem informācija par PLG jāsniedz līdz 2018. gada 1. martam.

Uzņēmumu reģistra klientiem svarīgi datumi:

 • no 01.12.2017. Uzņēmumu reģistrs uzsāks PLG reģistrāciju atbilstoši grozījumu prasībām.
 • līdz 01.02.2018. komersantiem, kas Uzņēmumu reģistrā iesnieguši informāciju par PLG, atbilstoši Komerclikuma 17.1panta prasībām, informācija par PLG jāatjauno atbilstoši Grozījumos noteiktajam informācijas apjomam. Iepriekš iesniegtās informācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrs nodrošinās, nepieņemot atsevišķu lēmumu, līdz 01.01.2018.
 • līdz 01.03.2018. visām juridiskajām personām, kuras ir reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai par kuru reģistrāciju tiks iesniegts pieteikums līdz 01.12.2017., ir pienākums iesniegt pieteikumu par to PLG, norādot Grozījumos noteikto informāciju par PLG. Vienlaikus norādām, ka jebkurā gadījumā informācija par juridiskas personas PLG būs jānorāda reģistrējot jaunu juridisko personu, piesakot izmaiņas kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvā vai valdē.