Periodā, kad top gada pārskati, daudziem uzņēmējiem aktuāls ir jautājums, kā rīkoties ar uzņēmuma parādniekiem. Jebkurš uzņēmējs vēlas saņemt samaksu par piegādāto preci vai sniegto pakalpojumu, taču nereti jālemj, vai vispār vērts cīnīties par konkrēta parāda atgūšanu un kāds ir efektīvākais veids, kā panākt, lai partneris izpildītu savas saistības.

Pirms sākam izvērtēt tiesiskos līdzekļus, ko iespējams izmantot parādu atgūšanai, jānorāda divi būtiski faktori, kas jāņem vērā pirms līgumu slēgšanas, lai izvairītos no grūtībām atgūt parādu nākotnē.

Pirmkārt, pirms līguma slēgšanas nepieciešams noskaidrot, vai pret konkrēto fizisko vai juridisko personu nav uzsākta parāda piedziņas lieta, uzzināt, kāds ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis, vai tas devis komercķīlas un nodrošinājumus, kā arī citus apstākļus, kas varētu ietekmēt saistību izpildi. Pašlaik šādu informāciju var ērti pārbaudīt, jo Latvijā darbojas daudzi pakalpojumu sniedzēji, kas apkopo šāda veida informāciju datu bāzēs.

Otrkārt, ja plānotais līgums ietver ievērojamas finanšu saistības, iespējams un ieteicams saistību izpildes nodrošināšanai izmantot dažādus līdzekļus. Proti, nodrošinot saistību izpildi, parādu varēs atgūt ātrā un atvieglotā veidā. To, piemēram, paredz Civilprocesa likumā (Likums) ietvertā kārtība par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama, ja:

 • līgums nodrošināts ar hipotēku vai komercķīlu;
 • notariāli apstiprinātam līgumam iestājies izpildes termiņš par naudas samaksu;
 • notariāli apliecinātam vai zemesgrāmatā ierakstītam terminētam īpašuma nomas vai īres līgumam iestājies termiņš par īpašuma (izņemot dzīvokļa) atstāšanu vai nodošanu vai iestājies termiņš nomas vai īres maksas samaksai.

Pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pieņem tiesnesis vienpersoniski septiņu dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, nepaziņojot par to pieteicējam un parādniekam. Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, un tam ir izpildu dokumenta spēks. Tas iesniedzams izpildīšanai kopā ar bezstrīdus piespiedu izpildīšanai pakļautā akta norakstu. Tādējādi saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana var būt risinājums, lai ātrāk atgūtu parādu.

Parāda atgūšanas iespējas

Prasības celšana

Prasības celšana civiltiesiskā kārtībā pret parādnieku ne vienmēr ir pats efektīvākais līdzeklis parāda ātrai atgūšanai, ņemot vērā, ka tiesvedības ilgums nereti ir neparedzams. Vienlaikus pieredze liecina, ka prasības pieteikuma iesniegšana tiesā bieži liek parādniekam nopietnāk uztvert savas saistības un tās nokārtot, pirms tiek sākta lietas iztiesāšana.

Kā viens no tiesvedības plusiem atzīmējama iespēja nodrošināt prasību. Proti, vēršoties ar prasību tiesā, iespējams nodrošināt prasību gan pēc, gan arī pirms prasības celšanas tiesā, liedzot parādniekam iespēju atbrīvoties no aktīviem, pret kuriem varētu tikt vērsta piedziņa.

Tiesa nodrošinās prasību, ja kreditors pieteikumā pierādīs, ka sprieduma izpilde lietā varētu būt apgrūtināta vai neiespējama. Sarežģītāk ir tad, ja kreditors vēlas nodrošināt prasību pret parādnieku pirms prasības celšanas tiesā, ja zināmi kādi apstākļi, kāpēc nepieciešams nekavējoties piemērot prasības nodrošinājuma līdzekļus. Šādā gadījumā kreditoram tiesai jāpierāda, ka parādnieks, izvairoties no savu saistību izpildes:

 • izved vai atsavina savu mantu;
 • veic citas darbības, kas liecina, ka viņš nav godprātīgs.

Piemēram, par parādnieka negodprātību var liecināt šādi apstākļi:

 • parādnieks pēkšņi slēdz sev piederošo veikalu, izvedot visas preces;
 • parādnieks nav sasniedzams tā juridiskajā adresē;
 • parādnieks sniedz maldinošas atbildes uz kreditora atgādinājumiem.

Saistību izpilde tiesas ceļā

Papildus prasības celšanai civilprocesā paredzēta saistību piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā. To var izmantot:

 • maksājuma saistībā, kas pamatota ar dokumentu un kam iestājies izpildes termiņš;
 • maksājuma saistībā par atlīdzības samaksu, kas nolīgta līgumā par preces piegādi, preces pirkumu vai pakalpojumu sniegšanu, ja saistība pamatota ar dokumentu un tai nav noteikts izpildes termiņš.

Šādu līdzekli parāda atgūšanai var izmantot tikai maksājuma saistībām, ja parāda summa nepārsniedz 15 tūkst. eiro un ir ievēroti pārējie Likumā paredzētie nosacījumi. Proti, Likumā paredzēts, ka saistību izpildīšana brīdinājuma kārtībā nav pieļaujama:

 • par maksājumiem, kas saistīti ar neizpildītu pretizpildījumu;
 • ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta nav zināma;
 • ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijas Republikā;
 • ja pieprasītais līgumsods pārsniedz galvenā parāda summu;
 • ja pieprasītie procenti pārsniedz galvenā parāda summu.

Lai īstenotu saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā, kreditoram jānosūta pieteikums tiesai. Tas noformējams atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam. Tiesnesis pēc kreditora pieteikuma pieņemšanas paraksta brīdinājumu, ko ar tiesu izpildītāju izsniedz parādniekam pret parakstu. Ja brīdinājuma izsniegšana parādniekam nav iespējama, tiesnesis pieņem lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas.

Saistību piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā ir izdevīga kreditoram, jo tiesneša lēmumu iespējams saņemt divu – trīs nedēļu laikā. Tomēr, ja parādnieks sniedz iebildumus pret brīdinājumu, tiesa nevarēs pieņemt lēmumu par saistību piespiedu izpildi.

Maksātnespējas procesa pieteikums

Kreditors var izvēlēties arī iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja ir aizdomas, ka parādnieks nevar nokārtot savas saistības finansiālu grūtību dēļ. Šādā gadījumā parādniekam vispirms jānosūta brīdinājums par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā. Ja parādnieks trīs nedēļu laikā nesamaksā parādu vai neceļ pamatotus iebildumus pret prasījumu, kreditors var vērsties tiesā ar lūgumu sākt maksātnespējas procesu pret parādnieku. Jānorāda, ka brīdinājumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu, kā arī pieteikumu tiesai jāsūta tikai tad, ja izpildās Maksātnespējas likuma 57.pantā norādītās pazīmes.

Tomēr jāņem vērā, ka paša maksātnespējas procesa uzsākšana nav efektīvākais veids, kā atgūt parādu, jo primāri apmierināmi nodrošinātie kreditori (kreditors, kura prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo personu nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā), darbinieki un nokārtojamas saistības pret Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī jāsedz maksātnespējas procesa izmaksas.

Prasījuma cedēšana

No parāda iespējams atbrīvoties, izmantojot cesiju. Cesijas gadījumā kreditors prasījuma tiesības pret parādnieku atdod citai personai. Jānorāda, ka cedents (prasījuma devējs) atbild cesionāram (prasījuma saņēmējam) par cedētā prasījuma īstumu, bet par tā drošību viņš atbild tikai tad, ja zinājis par parādnieka maksātnespēju un to ļaunprātīgi noklusējis vai arī uzņēmies prasījuma risku.

Praksē parādu atgūšanas uzņēmumi kā pakalpojumu piedāvā arī "parādu pirkšanu". Tās ietvaros cenas piedāvājumu sniedz pēc tam, kad saņemta informācija par parādu un izvērtēts risks. Protams, šajā gadījumā uzņēmumam rodas zaudējumi, jo prasījumus parasti cedē zem to vērtības, taču parādu nodošana nodrošina, ka uzņēmuma bilancē neparādās debitori un tā resursus iespējams ieguldīt uzņēmuma darbībā.

Ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumi

Ja uzņēmumam ir ievērojams skaits parādnieku, pastāv iespēja izmantot parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumus. Šajā gadījumā pakalpojuma sniedzējs kreditora vietā veiks saziņu ar klientu un kreditora vārdā atgūs parādu. Izmantojot šo pakalpojumu, kreditoram pakalpojuma sniedzējam jāmaksā komisijas maksa, ko visbiežāk nosaka atkarībā no parāda apmēra.

Saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumus sniedz tikai saistībā ar parādnieku, kas ir fiziskā persona, kura noteiktajā termiņā vai kārtībā nav izpildījusi maksājuma saistības un darbojas ārpus savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvariem. Līdz ar to parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumus nav iespējams izmantot pret juridiskām personām.

Potenciālā ieguvuma izvērtējums

Uzņēmumu pārstāvjiem ieteicams rūpīgi vērtēt katra tiesiskā līdzekļa izmaksas un iespējamos ieguvumus, ņemot vērā, ka parādniekam jebkurā procesā ir tiesības izteikt iebildumus un apstrīdēt pieņemtos tiesas nolēmumus. Turklāt jāievēro, ka papildus izmaksām par juridisko palīdzību arī uzņēmuma darbiniekiem un vadībai būs jāvelta laiks parāda atgūšanai. Tādēļ, jau dibinot tiesiskās attiecības, ir būtiski rūpīgi vērtēt līgumpartnerus, kā arī iespēju robežās iepazīties ar viņu finansiālo situāciju.