Lielākajai daļai komercsabiedrību ir noslēdzies finanšu gads, tiek gatavoti finanšu pārskati, un ir pienācis laiks pieņemt lēmumus par peļņas izlietošanu un, iespējams, dividenžu izmaksu. Sniegsim īsu ieskaitu spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā, akcentējot tos likuma noteikumus, kas komercsabiedrību valdei un to dalībniekiem vai akcionāriem ir jāievēro.

Tiesības saņemt dividendes

Sabiedrības dalībniekam (akcionāram) piederošā daļa dod dalībniekam (akcionāram) tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē, peļņas sadalē un sabiedrības mantas sadalē sabiedrības likvidācijas gadījumā, kā arī citas likumā un statūtos paredzētās tiesības (Komerclikuma (KL) 186.panta 3.punkts).

Dividenžu izmaksu sabiedrības dalībniekiem regulē KL 161.pants, kas paredz, ka dividendes nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu un tās tiek izmaksātas naudā proporcionāli dalībniekam piederošo daļu nominālvērtībai. Praksē tas nozīmē, ka persona, kas kā dalībnieks ir ierakstīta dalībnieku reģistrā, ir tiesīga saņemt dividendes. Tāpēc ir būtiski, lai dalībnieku reģistrā tiktu savlaicīgi atspoguļots aktuālais daļu īpašumtiesību statuss un, ja daļas tiek pārdotas vai citādi atsavinātas (piemēram, uzdāvinātas), par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.

Saskaņā ar KL noteikumiem, ja dalībnieks savas daļas atsavina (pārdošanas vai dāvinājuma ceļā), dalībniekiem par to ir jāpaziņo sabiedrības valdei, kas ne vēlāk kā nākamajā darba dienā izdara attiecīgu ierakstu dalībnieku reģistrā. Valdei ir pienākums 3 darba dienu laikā pēc ieraksta izdarīšanas iesniegt komercreģistrā pieteikumu par izmaiņām dalībnieku reģistrā. Akciju sabiedrības (AS) akcionāru reģistri komercreģistrā nav jāsniedz.

Svarīgi – kamēr jaunais daļu īpašnieks nav ierakstīts dalībnieku reģistrā, tas nevar iegūt dalībnieka tiesības, tajā skaitā saņemt dividendes. Tāpat saskaņā ar likumu tiesības uz dividendēm nav sabiedrības iepriekšējiem dalībniekiem, pat ja dividendes tiek izmaksātas par laika periodu, kurā tiem piederēja sabiedrības daļas un sabiedrības komercdarbība bija to kontrolē, kā arī gadījumos, ja sabiedrībai ir izveidojusies nesadalītā peļņa, kas līdz daļu pārdošanai nav izmaksāta dividendēs. Tas ir jāņem vērā, nosakot pārdošanas cenu, ja tiek pārdotas daļas.