Reklāma var būt izcils palīginstruments, lai veicinātu produktu un pakalpojumu popularitāti un pieprasījumu, taču cik daudz zinām par reklāmu tiesisko regulējumu? Kādas juridiskās nianses jāņem vērā, sagatavojot reklāmas saturu?

Lai izveidotu likumiem atbilstošu reklāmu, svarīgi saprast reklāmas jēdziena saturu Latvijas tiesiskā regulējuma kontekstā. Saskaņā ar Reklāmas likuma (RL) 1. pantu reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu.

Reklāmas saturs

Sagatavojot reklāmu, jāņem vērā normatīvajos aktos noteiktie pamatprincipi. RL 3. panta 1. daļā paredzēts, ka reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai un tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi. Reklāma nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem.

Savukārt RL 3. panta 2. daļā paredzēts, ka reklāmā atļauts iekļaut tikai paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas. Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 2013. gada 12. novembra spriedumā lietā 127032613 atzinusi, ka šajā normā likumdevējs iekļāvis ģenerālklauzulu, kuru kā augstas abstrakcijas pakāpes juridisku jēdzienu tiesību normas piemērotājs katrā gadījumā saprātīgi konkretizē un piepilda ar saturu tiesību sistēmas ietvaros.