Ārpakalpojuma sniedzēji nereti kļūst par personas datu apstrādātājiem vai uzņemas kopīga pārziņa vai pat atsevišķa pārziņa pienākumus. Neatkarīgi no lomu sadalījuma personas datu aizsardzības jautājumi, izmantojot ārpakalpojuma sniedzējus, jāsakārto līgumiski. Īpaši detalizēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikta personas datu apstrādes līguma slēgšana starp pārzini un apstrādātāju. Turklāt šādam līgumam jābūt ar ikvienu personas datu apstrādātāju.

Pirms līguma slēgšanas pusēm jāsaprot, kādas lomas tās uzņemas un kā faktiski rīkosies personas datu apstrādē. Visbiežāk praksē pakalpojuma sniedzējs personas datus apstrādā pārziņa labā un vārdā un pats neparedz datu apstrādes mērķus, nolūkus un līdzekļus. Šādā gadījumā tas uzskatāms par personas datu apstrādātāju, līdz ar to pusēm jāslēdz regulas 2016/679 jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. pantā paredzētais līgums. Taču, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, pusēm nav ieteicams vienmēr slēgt tieši šādu datu apstrādes līgumu, jo pušu loma un iesaiste jāvērtē individuāli katrā situācijā. Kā skaidro Datu valsts inspekcija (DVI), piemēram, piesaistot zvērinātu revidentu un slēdzot līgumu par revīzijas pakalpojumu sniegšanu, revidents uzskatāms par pārzini, nevis apstrādātāju.