Datu ievākšana statistikas veidošanai nepieciešama gan uzņēmumam iekšējās darba kvalitātes, apjoma un daudzveidības pārskatāmībai un kontrolei, gan arī valsts mērogā, lai sabiedrība kopumā būtu informēta par ekonomiskajiem, sociālajiem un demogrāfiskajiem rādītajiem valstī, ko var izmantot gan pētniecībā, gan darbā.

Vai uzņēmumam ir pienākums sniegt datus?

Saskaņā ar Statistikas likumu (SL) statistikas iestāde, kas Latvijā ir Centrālā statistikas pārvalde (CSP), oficiāli datus statistikai iegūst:

  • tieši no respondentiem;
  • tieši novērojot statistikās vienības;
  • netieši no administratīvajiem datu avotiem.

Savukārt respondents SL ietvaros ir privātpersona vai valsts institūcija, kas pieprasa datus. Ar privātpersonu saprotama gan fiziskā, gan privāto tiesību juridiskā persona (sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība, kas veic saimniecisko darbību). SL paredzēts, ka CSP ir tiesības pieprasīt, lai respondents sagatavo un sniedz datus norādītajā termiņā, tostarp arī ierobežotas pieejamības informāciju. Iesniegtajiem datiem jābūt patiesiem.