Kopīpašnieku strīdi nekad nav bijis retums. Vai jaunie Civillikuma (CL) grozījumi novērsīs kopīpašuma regulējuma nepilnības, kas radīja kopīpašnieku savstarpējos strīdus? Aplūkosim un skaidrosim izmaiņas kopīpašuma izbeigšanas regulējumā!

Grozījumi CL pieņemti februāra sākumā un stājušies spēkā 2022. gada 1. maijā.

Mērķis – novērst nepilnības

Kā izriet no CL grozījumu anotācijas, to nepieciešamība primāri saistīta ar Senāta Civillietu departamenta 2019. gada 17. decembra spriedumu lietā SKC-259/2019, kurā risināts kopīpašuma dalīšanas strīds un atspoguļota šobrīd aktuālā komersantu prakse domājamo daļu iegādē, konstatējot kopīpašuma izbeigšanas regulējuma nepilnību.

Proti, atbilstoši pastāvošai praksei komersanti ieguva īpašumā kopīpašuma domājamās daļas par salīdzinoši zemu cenu un neilgi pēc domājamo daļu iegūšanas īpašumā vai arī piedāvājot pārējiem kopīpašniekiem tās atpirkt par lielāku naudas summu cēla prasību tiesā par kopīpašuma izbeigšanu. Tādējādi praksē tika izbeigti kopīpašumi, par kuru lietošanu, iespējams, vairākumam kopīpašnieku iepriekš domstarpību nebija, un, zaudējot savu līdzšinējo dzīvesvietu, viņi bija spiesti meklēt jaunu mājvietu.

Ar labu ticību nepietiek

Tiesu praksē šo problēmu centās risināt, izmantojot CL 1. pantā nostiprināto labas ticības principu. Labas ticības princips nozīmē, ka katram savas subjektīvās tiesības jāīsteno un subjektīvie pienākumi jāpilda, ievērojot citu personu pamatotās intereses. CL 1. pants palīdz novērst gadījumus, kad civiltiesību subjekti savas tiesības izmanto vai pienākumus izpilda neattaisnojamā veidā vai neattaisnojumu mērķu sasniegšanai.

Tomēr labas ticības principu nevar uzskatīt par vispārēju taisnīguma priekšrakstu – tiesiskā stabilitāte būtu apdraudēta, ja labas ticības principu izmantotu likuma normu un tiesisko darījumu seku neierobežotai korekcijai.[1] Tādēļ CL bija nepieciešami grozījumi, lai racionālāk, nepiemērojot CL 1. pantu, izslēgtu gadījumus, kad ar dažādu shēmu starpniecību kopīpašuma izbeigšanai lieto tiesību formālismu un ļaunticīgu izmantošanu.[2]