Paraksts ir būtiska dokumenta sastāvdaļa - tas ir viens no dokumenta juridiskā spēka priekšnoteikumiem. Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmajai daļai, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā jābūt iekļautiem 3 rekvizītiem, t.i., dokumenta autoru nosaukumam, dokumenta datumam un parakstam.

Jānorāda, ka atsevišķos gadījumos normatīvajos aktos paredzētas papildu prasības dokumenta rekvizītiem. Piemēram, organizācijas dokumentā iekļaujams arī dokumenta izdošanas vietas nosaukums, zīmoga nospiedums, dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprināšanu un dokumenta reģistrācijas numurs. Šādā gadījumā dokuments iegūst juridisko spēku tikai tad, ja tajā ir visi minētie rekvizīti.

Ja dokumentā nav kāda no obligātajiem rekvizītiem, tam nav juridiskā spēka un tādējādi tas nav saistošs. Tomēr šis noteikums nav absolūts, jo normatīvajos aktos paredzētiarī izņēmumi. Aplūkošu tieši paraksta kā dokumenta juridiskā spēka priekšnoteikuma nepieciešamību un nozīmi.