4.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Likums), ar kuriem pilnveidots regulējums Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tiesībām atsevišķos gadījumos atslēgt domēna vārdu.

Likumā noteikti apstākļi, kuriem iestājoties VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu:

  • ja nav iespējams identificēt nodokļu maksātāju;

Likuma 34.4panta 1.daļā paredzēti gadījumi, kurus konstatējot VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu. Kā viens no šādiem apstākļiem (Likuma 34.4panta 4.punkts) ir minēts gadījums, kad nav ievērota kāda no Likuma 15.3panta prasībām (nodokļu maksātāja pienākums sevi identificēt, piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā).

VID, veicot tīmekļa vietņu monitoringu 2017.gada 1.pusgadā, identificējis vismaz 5 tīmekļa vietnes, kurās norādīts tikai tālruņa numurs un/vai e-pasts. Līdz ar to, lai gan saimnieciskās darbības veicēja dati daļēji ir norādīti, darbības veicējs pēc tiem nav identificējams, līdz ar to ir būtiski apgrūtināta iespēja pārliecināties, vai saistībā ar saimniecisko darbību, kas tiek veikta, izmantojot minētās tīmekļa vietnes, valsts budžetā ir samaksāti nodokļi.

Tādējādi paredzēts papildināt Likuma 34.4panta 1.daļu ar 6.punktu, lai visos gadījumos, kad preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs nav identificējams, VID varētu atslēgt attiecīgā domēna vārdu.

  • ja tīmekļa vietnē tiek piedāvātas preces vai pakalpojumi, kuru distances tirdzniecība ir aizliegta;

VID, veicot tīmekļa vietņu monitoringu, ir konstatējis gadījumus, kad tīmekļa vietnēs tiek tirgotas (ir pasūtījumu forma vai "grozs") preces, kuru distances tirdzniecība ir aizliegta (alkohols, cigaretes u.c.). Pēc administratīvā soda piemērošanas uzņēmumi turpina neatļauto darbību, nomainot tīmekļa vietnē esošos kontaktus uz ārvalsts uzņēmumu. Piemēram, tīmekļa vietnē sadaļā "kontakti" Latvijas komersants tiek nomainīts ar Igaunijas komersantu, līdz ar to saskaņā ar pašreizējo sodu sistēmu problēmu atrisināt nav iespējams.

Tāpat identificētas tīmekļa vietnes, kurās apmeklētāji tiek informēti par alkohola vai cigarešu cenu, tomēr tajās nav iepirkumu groza. Tīmekļa vietnēs ir norādīts tālruņa numurs vai e-pasts, pa kuru interesenti var iegūt informāciju, kā iegādāties tīmekļa vietnē izvietotās preces.

Līdz ar to paredzēts papildināt Likuma 34.4panta 1.daļu, nosakot VID tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja nodokļu maksātājs tīmekļa vietnē piedāvā preces vai pakalpojumus, kuru distances tirdzniecība ir aizliegta.

  • par noteikta veida informācijas nesniegšanu.

Saskaņā ar Likuma 15.panta 6., 7. un 8.daļu noteiktiem subjektiem (interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojuma sniedzējiem, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējiem un interneta vai tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumu sniedzējiem) ir pienākums pēc VID pieprasījuma sniegt to rīcībā esošu informāciju, kas varētu būt noderīga citu nodokļu maksātāju kontroles pasākumu veikšanai.

VID, pieprasot informāciju Likuma 15.pantā noteiktajiem subjektiem, ir saņēmis atteikumus izsniegt informāciju. Informācijas turētāji to pamato ar nevēlēšanos izsniegt to rīcībā esošo informāciju, jo negrib "pazaudēt klientus". Šādos gadījumos VID nodokļu maksātājus sauc pie administratīvās atbildības par nesadarbošanos. Turklāt VID ir tiesības apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, taču,  ja saimnieciskā darbība tiek apturēta saistībā ar nesadarbošanos ar VID, tas ir laikietilpīgs process, kā arī šādā gadījumā nepieciešams sistēmiski piemērot normas, kas attiecināmas uz izvairīšanos no nodokļu samaksas, kas padara saimnieciskās darbības apturēšanu par nesadarbošanos ar VID sarežģītāku.

Ņemot vērā interneta pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošās informācijas apjomu un būtiskumu efektīva nodokļu administrēšanas procesa īstenošanai, nepieciešamību operatīvi reaģēt uz izvairīšanās no nodokļu samaksas gadījumiem, ir jānosaka efektīvs un ātrs piespiedu mehānisms Likuma 15.panta 6., 7., 8. un 8.1daļas subjektiem, kas atteicas sniegt informāciju, kas varētu būt noderīga citu nodokļu maksātāju preventīvo vai kontroles pasākumu veikšanai.

Tāpēc paredzēts papildināt Likuma 34.4panta 1.daļu, nosakot VID tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja nodokļu maksātājs nepilda Likuma 15.panta 6., 7., 8. vai 8.1daļā noteikto pienākumu un VID noteiktajā termiņā nesniedz pieprasīto informāciju.

Noteikts 12 mēnešu periods domēna vārda atslēgšanai

No Likuma 34.4panta 1.daļas 1., 4. un 5.punktā noteiktā izriet, ka VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja nodokļu maksātājs tīmekļa vietnē veic nereģistrētu saimniecisko darbību vai tīmekļa vietnē nenorāda saimnieciskās darbības veicēju identificējošo informāciju, vai arī nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība.

VID, piemērojot Likuma 34.4pantā noteikto, konstatējis gadījumus, kad nodokļu maksātājs mēģina izvairīties no minētajā pantā paredzētās domēna vārda atslēgšanas, uz laiku pārtraucot tīmekļa vietnes darbību. Proti, nodokļu maksātājam ir nosūtīts brīdinājums par domēna vārda atslēgšanu, norādot tajā konstatēto pārkāpumu. Nodokļu maksātājs, saņemot brīdinājumu, atslēdz tīmekļa vietni (pārtrauc tās darbību). VID, konstatē, ka tīmekļa vietne, kurā bijis pārkāpums, savu darbību pārtraukusi (nav pieejama, savienojums nav izdevies vai tml.). VID nosūta nodokļu maksātājam vēstuli par procesa izbeigšanu, jo pārkāpuma esamību vairs nevar konstatēt. Nodokļu maksātājs atjauno tīmekļa vietnes darbību bez pārkāpuma novēršanas. VID konstatē, ka tīmeklī darbību turpina tā pati tīmekļa vietne ar to pašu pārkāpumu, par kuru jau tika nosūtīts brīdinājums.

Līdz ar to jāpapildina Likuma 34.4panta 3.daļa, nosakot VID tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja iepriekšējo 12 mēnešu laikā par identisku pārkāpumu brīdinājums jau nosūtīts un tas nav novērsts.

Par domēna vārda atjaunošanu

Šobrīd Likuma 34.1panta 6.daļas 7.punktā paredzēts, ka VID pēc lēmuma par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu pieņemšanas nosūta pieprasījumu augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra turētājam par domēna vārda atslēgšanu. Tomēr Likumā nav noteikts VID pienākums nosūtīt pieprasījumu par domēna vārda atjaunošanu lēmuma par saimnieciskās darbības atjaunošanu pieņemšanas gadījumā. Ievērojot minēto, grozījumos Likumā paredzēts: jaVID pieņem lēmumu par saimnieciskās darbības atjaunošanu, tas nosūta pieprasījumu par domēna vārda atjaunošanu.