4.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" (Noteikumi), paredzot būtiskas izmaiņas attaisnojuma dokumentu noformēšanā pakalpojumiem. Tāpat plānots noteikt pašizmaksas kalkulācijas prasības un precizēt inventarizācijas noteikumus.

Informācijas sniegšana attaisnojuma dokumentā

Grozījumu projekta anotācijā skaidrots, ka, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) izvērtējot nodokļu nemaksāšanas riskus nozarēs, kurās sniedz pakalpojumus, secināts: detalizētas informācijas par sniegto pakalpojumu norādīšana komersanta izsniedzamajā dokumentā pakalpojuma ņēmējam veicinātu VID darbības efektivitāti ēnu ekonomikas apkarošanā, administrējot valsts nodokļus, nodevas un citus valsts noteiktos obligātos maksājumus nozarēs, kurās vērojams augsts nodokļu nesamaksāšanas risks, kā arī veicinātu godīgu komercdarbības vidi nozarēs, kurās tiek sniegti pakalpojumi.

Līdz ar to sagatavoti grozījumi Noteikumos, papildinot tos ar jaunu 7.7 un 7.8punktu, paredzot:

  • pakalpojuma saņēmēja tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs ārējā attaisnojuma dokumentā norāda informāciju par pakalpojuma sniegšanai izlietotajām materiālajām vērtībām (izlietoto vienību nosaukumu, mērvienību un daudzumu), neatkarīgi no tā, vai pakalpojuma sniegšanai izlietotas pakalpojumu saņēmēja vai pakalpojumu sniedzēja materiālās vērtības. Šajā punktā minētais nav attiecināms uz gadījumiem, kad pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma sniegšanai izlietotās materiālās vērtības norādījis rēķinā kā preču pārdošanu;
  • pakalpojumu sniedzēja pienākums par pakalpojuma sniegšanai izlietotajām materiālajām vērtībām iekļaut informāciju rēķinā vai citā ārējā attaisnojuma dokumentā, ja pakalpojuma saņēmējs to ir pieprasījis, izņemot gadījumus, kad pakalpojuma sniegšanai izlietoto palīgmateriālu vai citu materiālo vērtību izlietojums ir tik niecīgs, ka pakalpojuma sniegšanai faktiski izlietoto konkrētas krājumu vienības daudzumu iespējams noteikt tikai ar speciāliem paņēmieniem vai aprēķiniem.

Nosaka prasības pašizmaksas kalkulācijai

Pašlaik Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 43.panta 4.daļā noteikts gadījums, kad, piemērojot šo likumu, nepieciešama uzņēmuma īpatnībām atbilstoša faktisko izdevumu jeb pašizmaksas kalkulācija. Arī likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.2panta 4.daļā noteikts gadījums, kad VID nodokļu revīzijas (audita) vajadzībām nepieciešama pašizmaksas kalkulācija. Tomēr pašlaik nekur nav noteikts, kādā kārtībā tā sagatavojama.

Lai novērstu neskaidrības par pašizmaksas kalkulācijas sagatavošanu un paplašinātu uzņēmuma grāmatvedības iekšējās kontroles nosacījumus, Noteikumus paredzēts papildināt ar jaunu 41.2 un 68.1punktu, kā arī papildināt 68.punktu, paredzot, ka:

  • uzņēmums, ja nepieciešams, var izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentu, lai noteiktu kārtību, kādā uzņēmumā aprēķina pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu pašizmaksu un sagatavo saražotās produkcijas vienības vai sniegtā pakalpojuma faktisko izdevumu kalkulāciju, un kārtību, kādā sagatavo ārējos un iekšējos attaisnojuma dokumentus;
  • ja uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentos noteikta pašizmaksas aprēķināšanas un faktisko izdevumu kalkulācijas sagatavošanas kārtība, grāmatvedības kontroles ietvaros arī pārbauda, vai pašizmaksa ir aprēķināta un izdevumu kalkulācija ir sagatavota pareizi;
  • grāmatvedības kontroles ietvaros arī pārbauda, vai visi saimnieciskie darījumi ir apliecināti ar attaisnojuma dokumentiem.

Inventarizācijas noteikumu precizēšana

Noteikumu 49.punktā skaidrots, ka uzņēmuma īpašuma vai lietojuma objektu apjoma noteikšana dabā ietver šo objektu daudzuma, lietošanas ilguma un pilnvērtīguma (kvalitātes, derīguma) novērtēšanu ar vispārīgi izmantojamiem paņēmieniem (apskatot, saskaitot, nosverot, izmērot) vai, ja nepieciešams, ar speciāliem paņēmieniem (piemēram, ģeodēziskie mērījumi, veicot tehniskos aprēķinus, paraugu ķīmiskā analīze laboratorijās u.c.) Tomēr pašlaik Noteikumos nav paredzēts, kāda kārtība jāievēro uzņēmumam, ja kāds no uzņēmuma īpašuma objektiem pārskata gada slēguma inventarizācijas laikā nav pieejams apjoma noteikšanai dabā ar Noteikumu 49.punktā iekļautajiem paņēmieniem.

Tāpēc Noteikumus paredzēts papildināt ar jaunu 59.1punktu, kā arī papildināt 60.punktu, paredzot, ka:

  • uzņēmums var sagatavot atsevišķu inventarizācijas sarakstu vai citu attaisnojuma dokumentu par tām ķermeniskajām lietām vai to kopumu, kas pārskata gada slēguma inventarizācijas laikā nav pieejams apjoma noteikšanai dabā ar Noteikumu 49.punktā paredzētajiem paņēmieniem (piemēram, par militāriem objektiem, kas atrodas starptautisko militāro operāciju rajonos), šajā dokumentā iekļaujot attiecīgus skaidrojumus, tostarp, ja iespējams, norādi, kad inventarizāciju būs iespējams veikt;
  • uzņēmuma vadītājs inventarizācijas instrukcijā var paredzēt kārtību, kādā dokumentē faktu, ka Noteikumu 59.1punktā minētā ķermeniskā lieta vai to kopums šajā pārskata gadā nav pieejams pārskata gada slēguma inventarizācijai, un minētajām ķermeniskajām lietām vai to kopumu noteikt speciālu inventarizācijas kārtību, piemēram, apjoma noteikšanu dabā ar Noteikumu 49.punktā paredzētajiem paņēmieniem pārskata gadā, kad tas būs iespējams.

Nodokļu atlikumu salīdzināšana ar VID

23.11.2017. Saeimā pieņemtajos grozījumos likumā "Par grāmatvedību" paredzēts, ka nodokļu administrācija un valsts nodevas administrācija, uzskaitot tās administrētos nodokļus, nodevas un citus maksājumus, grāmatvedības reģistros var izdarīt ierakstus, pamatojoties arī uz valsts informācijas sistēmas konkrētā datuma aprēķiniem, kas veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem (7.1panta 6.daļas pēdējais teikums). Savukārt grozījumos Likumā par budžetu un finanšu vadību paredzēts, ka no 01.01.2021. VID kārtos tā administrēto nodokļu, nodevu un citu VID administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu uzskaiti (29.panta 2.daļa un pārejas noteikumu 74.punkts).

Līdz ar to Noteikumus plānots papildināt ar jaunu 50.1, 50.2, 67.1 un 80.punktu, paredzot, ka:

  • ar VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem saistītās prasījumu un saistību summas uzņēmums inventarizēs, salīdzinot uzņēmuma datus ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamajiem datiem;
  • VID drīkstēs veikt ar minētajiem maksājumiem saistīto prasījumu un saistību salīdzināšanu izlases kārtībā pēc būtiskuma principa;
  • ja, veicot inventarizāciju Noteikumu 50.1punktā paredzētajā kārtībā, uzņēmums konstatēs, ka tā dati par prasījumu un saistību summām, kas attiecināmas uz VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem, atšķiras no VID EDS pieejamajiem datiem, uzņēmums par šo faktu EDS informēs VID.

Šajos punktos noteikto uzsāks piemērot no 01.01.2021.