01.01.2018. spēkā stājās vairāki grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas izstrādāti nodokļu administrēšanas uzlabošanai un ēnu ekonomikas apkarošanai, informē Finanšu ministrija.

Lai veicinātu komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, kā arī veicinātu iespēju nodokļu maksātājam iegūt pilnīgāku informāciju par tā potenciālo darījuma partneri, ļaujot novērtēt tā uzticamību un atbildīgi pieņemt lēmumu par darījuma veikšanu vai arī atteikšanos no tā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) no 01.01.2018. nodrošinās informācijas publisku pieejamību:

  • par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā vai mazāks;

Publicējot minēto informāciju, norādīs darba dēvēja nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem) vai tās vārdu, uzvārdu, personas koda 2.daļu un dzimšanas gadu (fiziskajām personām).

Ņemot vērā, ka šīs informācijas avots ir VID iesniegtie ikmēneša darba devēja ziņojumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, VID informāciju par darba devējiem aktualizēs katru mēnesi līdz 25. datumam. Līdz ar to, ja iepriekšējā mēnesī publicētā darba devēja darbinieku vidējais mēneša atalgojums uz nākamā mēneša 25. datumu būs augstāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, informācija par šādu darba devēju VID mājaslapā netiks publiskota.

  • par fiziskajām personām un juridiskās personas amatpersonām, kas ir administratīvi sodītas par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu;

No 23.03.2016. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.10pantā paredzēta administratīvā atbildība par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu. Minētais pārkāpums izpaužas kā fiziskās personas (darba devēja) vai valdes locekļa darbība, izmaksājot vai dodot uzdevumu darbiniekam izmaksāt atalgojumu skaidrā naudā, to nenorādot grāmatvedības dokumentos vai norādot to apmērā, kas neatbilst faktiski veiktajai izmaksai, tādējādi apejot esošo kārtību atalgojuma atspoguļošanai grāmatvedības dokumentos.

Šajā gadījumā VID nodrošinās publiski pieejamu informāciju par fiziskajai personai un juridiskās personas amatpersonai uzliktā administratīvā soda par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu esamību, tādējādi motivējot nodokļu maksātājus ievērot normatīvo aktu prasības par izmaksātās darba samaksas uzrādīšanu grāmatvedībā.

Šī informācija būs publiski pieejama tikai no brīža, kad būs stājies spēkā un likumā noteiktajā termiņā nebūs pārsūdzēts administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtais lēmums vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, līdz brīdim, kad personai tiks dzēsta administratīvā sodāmība.

  • par nodokļu maksātājiem, kas nav iesnieguši nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas;

Šajā gadījumā VID publicēs informāciju par nodokļu maksātājiem, kas nav iesnieguši VID normatīvajos aktos paredzētās nodokļu deklarācijas, ja nodokļu normatīvajos aktos noteiktais nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš ir pārkāpts vairāk nekā par 15 dienām.

Tā kā šajā gadījumā regulējums ir vērsts tikai uz nodokļu deklarāciju neiesniedzējiem, ziņas par nodokļu maksātājiem, kas VID būs iesnieguši kavēto nodokļu deklarāciju, tiks attiecīgi no VID mājaslapas internetā dzēstas, VID minēto informāciju aktualizējot katru mēnesi 7. un 26.datumā (līdzīgi kā tas ir šobrīd nodokļu (nodevu) parādniekiem). VID mājaslapā ievietotā informācija par nodokļu deklarāciju neiesniedzējiem būs publiski pieejama ne ilgāk kā 3 gadus no normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa iestāšanās dienas.

  • par komercsabiedrības amatpersonām, kas iekļautas riska personu sarakstā, pamatojoties uz apstākli, ka to amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija pamats komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai.

Ņemot vērā, ka komercsabiedrības saimnieciskā darbība tiek apturēta būtisku pārkāpumu gadījumos, iespēja iepazīties ar riska personu sarakstu būs noderīga gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem, tādējādi veicinot komercdarbības vides drošību.

Jānorāda, ka šajā gadījumā dati par sarakstā iekļautajām personām tiks atjaunoti katru dienu, tādējādi informācija no publiskojamo datu bāzes tiks dzēsta, tiklīdz persona būs novērsusi pārkāpumus, kuru dēļ tā riska sarakstā tika iekļauta.