Darba strīdi un domstarpības starp darbiniekiem un darba devējiem saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu joprojām ir aktuāli, turklāt darba strīdu izšķiršanā arvien biežāk tiek iesaistīta Valsts darba inspekcija un tiesa, jo darbinieks un darba devējs nespēj vienoties savstarpējās pārrunās. Aplūkosim būtiskākos darba līgumā iekļaujamos noteikumus un nozīmīgās līguma nianses, kam nereti uzmanību velta nevis līguma sagatavošanas procesā, bet tikai strīda laikā.

Darba tiesisko attiecību pamatā ir starp darba devēju un darbinieku noslēgts darba līgums un šīm tiesiskajām attiecībām piemērojamie normatīvie akti, kā arī uzņēmuma iekšējie normatīvie dokumenti. Nereti tieši darba līgumā iekļautie noteikumi ir strīda pamats, lai gan noteikumi, kas ir pretēji normatīvajiem aktiem un pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli, nav spēkā. Tādēļ ir būtiski sagatavot un noslēgt darba līgumus, kas atbilst normatīvajos aktos paredzētajām prasībām, kā arī spēkā esošajiem darba koplīgumiem un darba kārtības noteikumiem. Uzmanība jāpievērš arī formai un kārtībai, kādā slēdz darba līgumu.