Šī gada 16.augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā (DL), ar kuriem pārņemtas vairāku Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasības, tiesu prakses un doktrīnas atziņas, kā arī darba devēju un darbinieku intereses pārstāvošo organizāciju priekšlikumi. Ar grozījumiem ietekmētam tādas jomas kā darba koplīgums, darba samaksa, darbinieka tiesības un pienākumi, darba līguma izbeigšana, darbinieku pāreja un atpūtas laiks.

Stundas algas likmes aprēķināšana

Līdz šim DL tika reglamentēts tikai vidējās izpeļņas aprēķins, tomēr praksē bija neskaidrības, kā darba devējam pareizi jāaprēķina stundas algas likme. Ar grozījumiem DL papildināts ar jaunu 75.3pantu, kurā noteikta stundas algas likmes aprēķināšanas formula. Proti, stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar darba stundu skaitu attiecīgajā kalendāra mēnesī. Savukārt, ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.