Ir ne mazums uzņēmumu, kam jāturpina strādāt svētku dienās, līdz ar to darbiniekiem jāveic darba pienākumi arī šajā laikā. Darbs pirmssvētku un svētku dienās Darba likumā (DL) regulēts īpaši. Kādas prasības jāņem vērā, nodarbinot darbinieku šajā laikā, un kādi darba samaksas nosacījumi jāievēro?

Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu, piemaksas un prēmijas, kā arī jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.

Darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu. Darba tiesiskās attiecības reglamentētas DL. Nav spēkā darba koplīguma, darba kārtības noteikumu, kā arī darba līguma un darba devēja rīkojuma noteikumi, kas pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli, kā arī darba līguma noteikumi, kas pretēji darba koplīgumam pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli. Darba devējam ir jāievēro visas DL noteiktās prasības, jo, strādājot bez rakstiska darba līguma un neievērojot darba samaksas prasības, darbinieks zaudē sociālās garantijas slimības, maternitātes, paternitātes, bērna kopšanas, bezdarba, nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības, vecuma, invaliditātes un sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāves gadījumā.