Slēdzot darba līgumu, darba devējam un darbiniekam ir jāvienojas par vairākām svarīgām niansēm, tostarp arī par blakus darba regulējumu, darba samaksas apmēru un tās izmaksas laiku, kā arī dažādiem ar datu un komercnoslēpuma aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Blakus darbs

Darba devējs nolīgst darbinieku noteiktu darba pienākumu pildīšanai un paļaujas, ka darbinieks veltīs savu laiku tieši šo darba pienākumu pilnvērtīgai izpildei. Tomēr, iespējams, darbinieks vēlas veikt arī citu darbu jeb t.s. blakus darbu. Ar pēdējiem Darba likumā (DL) veiktajiem grozījumiem paplašināts blakus darba jēdziens, paredzot, ka ar darbinieku var nodibināt ne tikai darba tiesiskās attiecības, bet viņu var nodarbināt arī citā veidā.