Atbilstoši Darba likumam (DL) darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus un ja darbnespēja ir nepārtraukta. Vai to iespējams darīt uzreiz pēc sešiem slimošanas mēnešiem? Vai arī šādā gadījumā jāsagaida Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas rezultāti un apstiprinājums? Kā darbiniekam jāpaziņo par šādu uzteikumu? Analizējam un atbildam uz šiem lasītāja jautājumiem!

Saskaņā ar DL 101. panta 1. daļas 11. punktu darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimība.