Darba likuma (DL) 40.pantā noteiktas ziņas, kas iekļaujamas darba līgumā. Šādas ziņas ir arī darba ņēmēja amata nosaukums atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Dažkārt ar amata nosaukumu var būt pietiekami, lai noteiktu darba ņēmēja pienākumus, tomēr ir gadījumi, kad šim nolūkam sagatavo amata aprakstu.

Kas ir amata apraksts?

Amata apraksts nosaka pienākumu un uzdevumu kopumu, darba ņēmējam ieņemot konkrētu amatu. Darba līgumā nav iespējams noteikt visus pienākumus un uzdevumus, kurus darba ņēmējs uzņemas veikt darba tiesisko attiecību laikā. Līdz ar to ir publiski pieejami standartizēti amatu apraksti Profesiju klasifikatorā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām", kuros ne tikai paredzēti amata pienākumi un uzdevumi, bet arī piešķirts kods, kas nosaka amata grupu. Piemēram, 5.pamatgrupā ietilpst profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanu un preču pārdošanu.