Vai apsargi (veikalā, kinoteātrī utt.) drīkst pārbaudīt apmeklētāju somu saturu visos gadījumos, kad, viņuprāt, tas nepieciešams? Kāpēc man jāuzrāda savas somas saturs, apmeklējot kinoteātri? Vai varu no tā atteikties? Kādos gadījumos var un kādos nevar atteikties uzrādīt apsargam savu somu?

Apsardzes darbinieku tiesības un pienākumi regulēti Apsardzes darbības likumā (Likums). Atbilstoši Likuma 18.panta 2.daļas 3) punktam apsardzes darbiniekam ir tiesības "lūgt, lai persona labprātīgi uzrāda personīgās mantas, transportlīdzekli vai kravu un tās atbilstību apstiprinošus dokumentus, ja šādas darbības ir paredzētas apsargājamā objekta apsardzes noteikumos. Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, tās personīgās mantas drīkst pārbaudīt tikai šīs personas vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnē un ar viņu atļauju. Ja nav klāt minētās personas vecāku vai likumisko pārstāvju, apsardzes darbinieks izsauc Valsts policiju."

Papildus atbilstoši Likuma 18.panta 2.daļas 1) punktam apsardzes darbiniekam ir arī tiesības "prasīt, lai persona izbeidz prettiesisko darbību un ievēro apsargājamā objektā noteikto kārtību, vai atkarībā no tās veiktajām darbībām lūgt attiecīgo personu atstāt apsargājamo objektu, kā arī izraidīt šo personu no apsargājamā objekta, ja tā nepakļaujas lūgumam un turpina pārkāpt apsargājamā objektā noteikto kārtību un šādu izraidījumu paredz apsargājamā objekta apsardzes noteikumi."

Jānorāda, ka minētās tiesības ir tikai apsargam, kas ir saņēmis apsardzes sertifikātu un veic apsardzes darbības.

Līdz ar to apsardzes darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt apmeklētāju somas saturu, ja izpildās abi šādi nosacījumi:

  • konkrētā objekta apsardzes noteikumos paredzēts, ka apsardzes darbinieks drīkst veikt šādas darbības, t.i., lūgt apmeklētājam uzrādīt savas personīgās mantas;
  • apsardzi nodrošina sertificēti apsardzes darbinieki.

Apmeklētajam ir arī tiesības atteikties uzrādīt savas personīgās mantas, bet šādā gadījumā apsardzes darbiniekam ir tiesības lūgt personai pamest konkrēto objektu. Tomēr, ja apmeklētājs nepakļaujas šādam lūgumam, apsardzes darbinieks drīkst viņu izraidīt no objekta tikai tad, ja izraidījums paredzēts objekta apsardzes noteikumos.