67280693 info@izurnali.lv
Autorizēties
Šajā sadaļā ir Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darbinieku nodarbināšanu, pārvietošanu, atvaļinājumiem, darba laika uzskaiti, algu aprēķiniem un citiem norēķiniem ar personālu, kā arī nodokļu likumdošanā noteiktie pārskati par darbiniekiem veiktajiem nodokļu maksājumiem.
Darba alga un darba laiks (15)
Darba algas uzskaites un darba laika uzskaites veidlapas
Līgumi (24)
Dažādi ar darbiniekiem slēdzami līgumu paraugi, tajā skaitā darba līgums, uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums u.c.
Pārskati (18)
VID iesniedzamie pārskati par darbiniekiem
Rīkojumi (25)
Dažādi rīkojumi saistībā ar darbinieku pārvietošanu, iecelšanu, pilnvarojumiem u.c.
Norēķini ar darbiniekiem (2)
Avansa norēķinu pieprasījums un atskaites
Darbinieku aptaujas (1)
Lai izprastu motivāciju, kāpēc cilvēki strādā kādā noteiktā uzņēmumā, kādēļ izvēlas tur palikt ilgus darba gadus un kādēļ – aiziet, var veikt dažādas iekšējās darbinieku aptaujas.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?